Informatiepagina's

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden 2017 

Artikel 1: definities

  1. cliënt (e): de opdrachtgever
  2. advocaat: de opdrachtnemer
  3. opdracht: de dienst (en) die de cliënt (e) van de advocaat verlangt
  4. honorarium: het loon dat de advocaat met de opdrachtgever is overeengekomen, inclusief algemene vaste kantoorkosten
  5. variabele kantoorkosten: kopieerkosten, kosten voor telecommunicatie en porti, forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium
  6. verschotten: ten behoeve van de zaak door de advocaat gedane uitgaven, als griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten
  7. voorschot: vooruitbetaling op d. en e.
  8. toevoeging: beslissing door de Raad voor Rechtsbijstand die recht verschaft op door de overheid gefinancierde rechtshulp.
  9. recht: op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
  10. JUSGROEP: advocaten mrs Ch. W.A. van Dam, I. de Vos, C. Herweijer, F. Olberts, J.L.G. Voorn, F.W.P. Wolters 

Artikel 2: opdracht

Lid 1
Deze overeenkomst komt tussen partijen tot  stand nadat de opdracht van de cliënt (e) door de advocaat schriftelijk is aanvaard. Geen opdracht kan en zal worden aanvaard zonder toevoeging en/of voorschot.
Lid 2
Een opdracht dient  - na aanvaarding – door de advocaat zorgvuldig te worden uitgevoerd krachtens de op de advocaat berustende inspanningsverplichting.
Lid 3
Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht is de cliënt (e) verplicht de advocaat alle (rechtens) relevante informatie, te verschaffen, zowel voorafgaande als tijdens de uitvoering van de opdracht.
Lid 4 
Indien de cliënt (e) van mening is dat de advocaat zijn inspanningsverplichting niet, althans niet naar behoren, nakomt dan verplicht de cliënt (e) zich dit zodanig tijdig aan de advocaat kenbaar te maken opdat deze in staat wordt gesteld aan zijn inspanningsverplichting te voldoen.
Lid 5
Komt tussen partijen  voldoende vertrouwen te ontbreken – door welke oorzaak dan ook – dan is elk van partijen bevoegd op grond daarvan de in lid 1 bedoelde overeenkomst te beëindigen. 

Artikel 3: (voorschot)declaratie

Lid 1
De advocaat is gerechtigd van de cliënt (e) betaling van een voorschot te verlangen. De voorschotdeclaratie dient terstond te worden voldaan. Dit voorschot zal met de einddeclaratie (s) worden verrekend.
Lid 2
De verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand, maandelijks gedeclareerd onder opgave van een specificatie uren en verschotten.

Artikel 4: recht van reclame en rechtsverwerking

De cliënt(e) is verplicht binnen 10 dagen na de datum van de betrokken declaratie(s), bezwaar of bezwaren tegen de specificatie en/of tegen de declaratie(s) bij de advocaat  schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan tussen partijen komt vast te staan dat er geen geschil bestaat in de zin van art. 32 Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken.

Artikel 5: betaling

Lid 1
Het basisuurloon bedraagt  tenminste €  185,-- per uur excl. de b.t.w. Van dit tarief kan onder omstandigheden worden afgeweken. 
Lid 2
Tenzij anders overeengekomen, dienen declaraties binnen 14 dagen te worden betaald. Bij niet tijdige betaling zal de cliënt (e) de advocaat wegens vertragingsschade vergoeden 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend met ingang van de datum van de declaratie.
Lid 3
Naast de verschuldigde hoofdsom en rente is de cliënt (e) verplicht alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden; deze schadevergoeding bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente.
Lid 4
Ingeval van betalingsverzuim binnen de in lid 2 genoemde termijn, is de cliënt (e) zonder ingebrekestelling in gebreke en is de vordering terstond opeisbaar met ingang van de datum van de declaratie.
Lid 5
De advocaat is in staat noch verplicht met de uitvoering van de opdracht een aanvang te maken dan wel – eenmaal aangevangen – deze voort te zetten, zonder tijdige betaling overeenkomstig lid 2; de cliënt (e) verklaart dat de daaruit mogelijk voortkomende schadelijke (processuele) gevolgen voor zijn/haar rekening en risico zijn en blijven.

Lid 6
Door het beëindigen van der partijen overeenkomst, vervallen tussen partijen gesloten betalingsregelingen en worden vorderingen van de advocaat terstond en ineens opeisbaar.
Lid 7
Indien de cliënt (e) geen bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig artikel 5 en indien de cliënt (e) in betalingsverzuim verkeert, dan heeft de advocaat het recht van retentie. Het bepaalde in lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: aansprakelijkheid

Lid 1
Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, behoudens voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op uitkering geeft en tot ten hoogste het bedrag dat wordt uitbetaald.
Lid 2
Aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Lid 3
De aansprakelijkheid van de advocaat wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen ontstaat ingeval waarin dit (nog) zinvol is, slechts indien de cliënt (e) de advocaat onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn geeft voor herstel van de tekortkoming en de advocaat ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de advocaat in staat is adequaat te reageren.
Lid 4
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de cliënt (e) de schade bij de advocaat meldt binnen 14 dagen nadat het tekortschieten is onderkend.
Lid 5
Elke aansprakelijkheid is uitgesloten ingeval de cliënt(e) niet heeft voldaan aan zijn plicht tot informatie als bedoeld in artikel 2 lid 3.  

Artikel 7: verrekening

De cliënt(e) geeft toestemming voor verrekening van openstaande declaraties met door de advocaat voor de cliënt(e) geïncasseerde gelden    

Artikel  8: derden

Lid 1
De advocaat zal bij het inschakelen van niet tot zijn organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens ingeval van bijstand door een procesadvocaat en een deurwaarder) bij de selectie zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt(e). Iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
Lid 2
Indien de advocaat derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door de advocaat mede namens de cliënt(e) aanvaard. 
Lid 3
De diensten van derden als bedoeld in het vorige lid, voor zover niet kosteloos krachtens toevoeging, komen voor rekening van de cliënt(e).
Lid 4
De diensten van de procesadvocaat komen krachtens toevoeging voor rekening van de advocaat. In afwijking daarvan wordt overeengekomen dat deze kosten aan de cliënt(e) zullen worden doorberekend, om reden waarvan de cliënt(e) de verklaring aanvraag rechtsbijstand heeft ondertekend.

Artikel 9: archivering
Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 10 jaar worden bewaard, waarna de advocaat het recht heeft dit te vernietigen.

Artikel 10: vervaltermijn
Alle aanspraken van cliënten vervallen indien zij niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de advocaat binnen  twee jaar nadat de cliënt(e) bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop hij/zij zijn aanspraak baseert    

Artikel 11: geschillen

Lid 1

Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding  van deze overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen advocaat en cliënt (e) mocht (en) ontstaan, zullen partijen eerst trachten in der minne op te lossen.
Lid 2
De cliënt (e) verplicht zich in geval van een geschil dit eerst voor te leggen aan de klachtenfunctionaris aangewezen door de JUSGROEP en bij zijn ontstentenis door zijn waarnemer.
Lid 3
Indien, bij gebrek aan oplossing in der minne, de cliënt(e) bij de deken een klacht indient tegen de advocaat met het verwijt dat de advocaat artikel 46 Advocatenwet heeft geschonden, en deze klacht de cliënt(e) door de deken wordt ontraden, door de voorzitter van de Raad van Discipline kennelijk ongegrond wordt geacht en/of door de tuchtrechter bij onherroepelijke uitspraak ongegrond wordt verklaard, wordt cliënt(e) niet aansprakelijk gesteld voor de vergoeding van deze schade.

Artikel 12: domiciliekeuze
Indien tussen partijen geen regeling in der minne tot stand komt dan zullen geschillen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  
 

 

 


Share our website

Quicklinks